Foreign language

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000045  更新日 令和6年2月19日

印刷大きな文字で印刷

ページの翻訳について

川越町公式サイトを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ベトナム語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English

Kawagoe-cho's official website will be translated into English, Chinese (simplified and traditional), Korean, and Vietnamese using a private automatic translation service.
The translations are machine-translated by an automated translation system and may not necessarily be accurate.
The content may differ from the content before translation, so please understand this fully before use.

Start Translation

中文(简化字)

川越町的官方网站由一家私人自动翻译服务公司翻译成英文、中文(简体和繁体)、韩文和越南文。
由于这是由自动翻译系统进行的机器翻译,因此不一定是准确的翻译。
内容可能与预先翻译的内容不同,因此请在使用网站前注意这一点。

翻译开始

中文(繁體字)

我們使用私人自動翻譯服務將川越町官方網站翻譯成英文、中文(簡體和繁體)、韓文和越南文。
由於這是使用自動翻譯系統的機器翻譯,因此不一定是準確的翻譯。
內容可能與原文有所不同,請在使用前註意。

翻譯開始

한국어

가와고에초 공식 사이트를 민간 자동번역 서비스를 이용하여 영어, 중국어(간체자, 번체자), 한국어, 베트남어로 번역합니다.
자동 번역 시스템에 의한 기계 번역이므로 반드시 정확한 번역이 아닐 수도 있습니다.
번역 전 내용과 다를 수 있으니 이 점을 충분히 이해하신 후 이용하시기 바랍니다.

번역 개시

Tiếng Việt

Chúng tôi sử dụng dịch vụ dịch tự động riêng để dịch trang web chính thức của Thị trấn Kawagoe sang tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể và phồn thể), tiếng Hàn và tiếng Việt.
Vì đây là bản dịch máy sử dụng hệ thống dịch tự động nên có thể không nhất thiết phải là bản dịch chính xác.
Nội dung có thể khác với bản dịch gốc nên vui lòng lưu ý điều này trước khi sử dụng.

Bắt đầu dịch

このページに関するお問い合わせ

川越町役場
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地